จังหวัดตาก หมู่บ้านคู่ขนานชายแดนไทย-เมียนมา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

จังหวัดตาก หมู่บ้านคู่ขนานชายแดนไทย-เมียนมา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายพนม แสงแปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เป็นประธานพิธีเปิด จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี นางณัฐวริตา คาหอม ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน และ ให้การต้อนรับ ด้วยวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ทุกหน่วยงานของสังคม ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเต็มศักยภาพ เพื่อให้พวกเขาเหล่านี้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทุกภาคส่วน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติ (อสต.) มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์ประสานงานแม่สอด) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเคียน และ พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ หมู่บ้านคู่ขนานชายแดนไทย-เมียนมา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลจากสิ่งเสพติด เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกาลังใจในการปฏิบัติตน เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ สืบต่อไป

ภาพ / ข่าว / ชมมณี เสืออ่ำ ผู้สื่อข่าว เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com 096-9835453

Comments

comments

เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com

เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com พื้นที่สาธารณะ เครือข่ายสื่อท้องถิ่น 77 จังหวัด ทั่วไทย ศูนย์รับแจ้งข่าวสารงานประชาสัมพันธ์ 77 จังหวัด ทั่วประเทศ โทร.096-9835453 kimwarnon18@gmail.com