องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก จัดกิจกรรมแผนปฏิบัติการ 60 วันแยกก่อนทิ้ง kickoff และกิจกรรมโครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อม Big cleaning Day ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดกิจกรรมแผนปฏิบัติการ 60 วันแยกก่อนทิ้ง kickoff และกิจกรรมโครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อม Big cleaning Day ประจำปี 2562

ที่โรงเรียนบ้านวังตะเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสุวรรณ ตาคำ เกษตรอำเภอแม่สอด เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมแผนปฏิบัติการ 60 วัน คัดแยกขยะก่อนทิ้ง kickoff และกิจกรรมโครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อม Big cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายพนม แสงแปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เป็นผู้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ โดยมีภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ นายพงษ์พัชร์ ยุทธ์ธนสาทร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (บ้านวังตะเคียน) นำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติ (อสต.) มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์แม่สอด) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเคียน และพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 400 คน

ตามนโยบายรัฐบาล ได้มุ่งเน้นการลดปริมาณขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ตามแนวทาง ” ประชารัฐ ” ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการขยะมูลฝอย ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ กระตุ้นและเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการกำจัดขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง ลดปัญหาขยะตกค้าง เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด มีการบริหารจัดการขยะที่ดี มีประสิทธิภาพ มีถังขยะคัดแยกประเภทในพื้นที่สาธารณะ เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นเมืองที่น่าอยู่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

โดยกิจกรรมในช่วงเช้า มีการจัดอบรม วิธีการจัดการขยะอินทรีย์ และขยะเปียกในครัวเรือน กิจกรรมการเดินรณรงค์ Big cleaning Day กำจัดและคัดแยกขยะ กิจกรรมการเดินรณรงค์ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย ลดไข้เลือดออกในชุมชน ซึ่งก็สร้างความรัก ความสามัคคี ให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้เป็นอย่างมาก

ภาพ / ข่าว / ชมมณี เสืออ่ำ ผู้สื่อข่าว เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com 096-9835453

Comments

comments

เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com

เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com พื้นที่สาธารณะ เครือข่ายสื่อท้องถิ่น 77 จังหวัด ทั่วไทย ศูนย์รับแจ้งข่าวสารงานประชาสัมพันธ์ 77 จังหวัด ทั่วประเทศ โทร.096-9835453 kimwarnon18@gmail.com